Zhodné zobrazenia

Názov zobrazenia
Označenie
Čím je zobrazenie určené
Počet a poloha osí súmerností, zložením ktorých zobrazenie vzniklo
Samodružné body
Samodružné priamky
Priama alebo nepriama zhodnosť
Inverzné zobrazenie
Znázornenie
Názov zobrazenia
Osová súmernosť
So
priamkou o - os súmernosti alebo dvojicou zodpovedajúcich si bodov
1
všetky body na osi o
os o a všetky priamky kolmé na os o
nepriama zhodnosť
So
Osová súmernosť
Posunutie ( translácia )
Td
vektorom posunutia d alebo dvojicou zodpovedajúcich si bodov
2, rovnobežné
neexistujú
všetky priamky rovnobežné s vektorom d
priama zhodnosť
T-d
obrázok
Posunutie ( translácia )
Identita ( posunutie o nulový vektor )
I
2, totožné
všetky body
všetky priamky
priama zhodnosť
I
Identita ( posunutie o nulový vektor )
Otočenie ( rotácia )
RS, alfa
stredom otočenia S a uhlom otočenia alfa
2, rôznobežné
bod S
žiadne
priama zhodnosť
RS, - alfa
obrázok
Otočenie ( rotácia )
Stredová súmernosť ( otočenie o 180 stupňov )
SS
bodom S alebo dvojicou zodpovedajúcich si bodov
2, kolmé
bod S
všetky priamky prechádzajúce bodom S
priama zhodnosť
SS
obrázok
Stredová súmernosť ( otočenie o 180 stupňov )
Posunutá súmernosť
Pd,o
vektorom posunutia d a osou o
3, dve rovnobežné a tretia s nimi rôznobežná
neexistujú
neexistujú
nepriama zhodnosť
P-d,o
obrázok v Cabri
Posunutá súmernosť