Publikácie, práce zo školení, ocenenia

Pracovné zošity z matematiky pre gymnáziá a stredné školy, M. Dományová, M. Mlynarčíková - Dva dni s didaktikou matematiky 2018, Zborník príspevkov, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 6. - 7. 9. 2018, str. 35 - 40, ISBN 978 - 80 - 8147 - 087 - 5

https://www.ddm.fmph.uniba.sk/files/DvaDni/Zbornik2018.pdf

Matematika pre gymnáziá a stredné školy, Pracovný zošit 2, Libera Terra, 2018, ISBN 978 -80-89792-55-9, druhý zo série troch pracovných zošitov z matematiky pre gymnáziá a stredné školy. 

Pracovné zošity majú odporučaciu doložku, ktorú udeľuje MŠVVaŠ SR a sú zaradené do národného registra didaktických prostriedkov s odporučacou doložkou. Objednať sa dajú jednotlivo aj ako celý súbor na webovej stránke vydavateľstva https://www.liberaterra.sk/g-a-ss , kde sú aj ukážky z pracovných zošitov.  

PZ_subor PZ1 PZ2 PZ3 PZ2


Ďakovný list dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach za významný prínos k rozvoju tvorivého prírodovedného vzdelávania a populariáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi
- udelený 26. 5. 2018 na slávnostnom stretnutí absolventov pri príležitosti 55. výročia PF UPJŠ
Fotografia z preberania ocenenia

Veľká súťaž  pre učiteľov  v  tvorbe a zverejnení on-line vzdelávacích materiálov "TUULov" - hlavná cena (letecký zájazd do New Yorku) - 2014

 Poďakovanie        Fotografia z preberania ceny       Fotografia z preberania ceny           Vytvorené materiály

Výučbový hypertext FUNKCIE a jeho využitie pri blended learningu - čestné uznanie v súťaži pedagógov Cena Slovak Telekom v kategórii Stredné školy,  2009

Text práce       www.cenast.sk

FUNKCIE - elektronická zbierka úloh - účasť v súťaži pedagógov a žiakov (spoluautorky sú žiačky Barbora Kuffová a Miroslava Špirková)  Cena Slovak Telekom v kategórii Stredné školy,  2008

Prezentácia - www.cenast.sk

Dynamická a interaktívna matematika - 2. miesto v súťaži pedagógov Cena Slovak Telekom v kategórii Stredné školy,  2006

Text práce     Fotografia    www.cenast.sk

Fibonacciho postupnosť a zlatý rez - Zborník príspevkov z letnej školy z teórie vyučovania matematiky PYTAGORAS 2006, ISBN:80-969414-7-X

http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2006/

Fibonacciho postupnosť a zlatý rez - Záverečná práca zo školenia Učme radi, príspevok na Letnej škole PYTAGORAS, Hronec 2006

Text záverečnej práce     Prezentácia

Zábavná matematika (spoluautorka je žiačka Zuzana Zíková) - MIF číslo 27, jún 2006, str. 1 - 7

Text článku

Skladanie papierových mnohostenov - Zborník príspevkov z letnej školy z teórie vyučovania matematiky PYTAGORAS 2005, ISBN: 80-969414-3-7

http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2005/

Hviezdičky - Zborník príspevkov z letnej školy z teórie vyučovania matematiky PYTAGORAS 2004, str. 134 - 138 , ISBN: 80-89194-01-X

hviezdičky - návod na skladanie

http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2004/- článok

Powerpoint vo vyučovaní matematiky - Zborník príspevkov z letnej školy z teórie vyučovania matematiky PYTAGORAS 2004, str. 66 - 71 , ISBN: 80-89194-01-X

http://www.p-mat.sk/pytagoras/zbornik2004/

EMTISM ( Empowering Matematics Teachers for the Improvement of School Mathematics ) In-service education course for teachers in the EU - COMENIUS COURSE N°: CZ-001-2001-02, Karlova univerzita Praha,7.-14. august 2001

Čo je nové v nových učebniciach matematiky pre stredné školy - OBZORY MATEMATIKY FYZIKY A INFORMATIKY 58 / 1999

Text článku

SOČ - zaujímavá pre žiaka i učiteľa - MIF číslo 2, jún 1992, str. 31 - 35

Čo so štvorčekovaným papierom - MATEMATICKÉ OBZORY 18/1982 str. 63 - 68