Logo POH
  PLANIMETRIA
                              - elektronická zbierka úloh

Uhly, dĺžky, obsahy

Pytagorova a Euklidove vety, zhodnosť a podobnosť
útvarov

Konštrukčné úlohy - základné množiny bodov

Zhodné a podobné
zobrazenia - zobrazovanie útvarov, vlastnosti


Zhodné a podobné zobrazenia
v konštrukčných úlohách


Sínusová a kosínusová veta
Analytická geometria
Odkazy na aplety
Odkazy na štúdijné materiály 
  • Materiály na tejto stránke sú voľne prístupné a môžu sa používať na nekomerčné účely v školách a pri domácej príprave žiakov.

  • Obsah stránky je koncipovaný tak, aby sa dal využiť na kombinované vyučovanie (blended learning) t. j. kombinovanie prezenčného vyučovania s e-learningovými doplnkami.

  • Texty jednotlivých úloh sú v súlade s učebnými osnovami pre gymnázia a cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku.  

  • Na plné interaktívne využitie učebnice je potrebný počítač s príslušným programovým vybavením (Cabri, Geogebra,Java) a prehliadačom Explorer.

  • Budem rada, ak mi napíšete svoje pripomienky a upozorníte na prípadné chyby.

Autor: RNDr. Marta Mlynarčíková
Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok