LINEÁRNA A KVADRATICKÁ FUNKCIA

Na nižšie uvedenej www stránke otvorte aplet Recognize functions 1, v ktorom priraďte daným funkciám ich grafy a po otvorení apletu Recognize graphs 1 priraďte daným grafom ich rovnice. Správnosť svojho priradenia si skontrolujte stlačením tlačidla Check . Množstvo podobných testových úloh nájdete, ak kliknete na odkaz big funkcion graph puzzle . Hodnotenie dosiahnutých výsledkov dosiahnete stlačením tlačidla Evaluate. Nový test získate stlačením tlačidla Load new. Otvorte uvedenú stránku a precvičujte si učivo o lineárnych a kvadratických funkciách.

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/fun1/fun1.html#funktion