Logo POH
FUNKCIE - výučbový hypertext
 
Pojem funkcie
Vlastnosti funkcií
Lineárne funkcie
Kvadratické funkcie
Mocninové funkcie
Exponenciálne a logaritmické funkcie
Goniometrické funkcie
Limita a derivácia funkcie
Neurčitý integrál, určitý integrál
Zbierka riešených úloh
Zbierka neriešených úloh
On line testy
  • Materiály na tejto stránke sú voľne prístupné a môžu sa používať na nekomerčné účely v školách a pri domácej príprave žiakov.

  • Obsah stránky je koncipovaný tak, aby sa dal využiť na kombinované vyučovanie (blended learning) t. j. kombinovanie prezenčného vyučovania s e-learningovými doplnkami.

  • Texty jednotlivých kapitol  sú písané v súlade s učebnými osnovami pre gymnázia.  

  • Na plné interaktívne využitie učebnice je potrebný počítač s príslušným programovým vybavením (Cabri, Excel, PowerPoint, ...) a prehliadačom Explorer.

  • Budem rada, ak mi napíšete svoje pripomienky a upozorníte na prípadné chyby.

Autor: RNDr. Marta Mlynarčíková
Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok