Materiály pre žiakov 2. ročníka a sexty

FUNKCIE - učebný hypertext
Vlastnosti funkcií - pracovný list


Goniomerické funkcie sínus a kosínus

Goniometrické rovnice a nerovnice
Goniometrické rovnice - aplet
Grafy zložených goniometrických funkcií
Program Graph
Grafy funkcií - prehľad
PLANIMETRIA - elektronická zbierka úloh Sínusová a kosínusová veta - aplet Sínusová a kosínusová veta - overenie v Cabri Riešené úlohy na sínusovú a kosínusovú vetu
Zhodné zobrazenia - prehľad Úlohy na zhodné zobrazenia Rezy - pracovný list
Riešenia úloh z pracovného listu  
Vzájomná poloha priamok a rovín
Stereometria - rezy telies - prezentácia
Rezy - zozipovaný program na stiahnutie
Interaktívne modely telies
Prázdna prezentácia na úlohy do zbierky