Materiály pre žiakov 1. ročníka a kvinty

Prienik a zjednotenie množín - test
Algebraické výrazy
Lomené výrazy
Príklady na precvičovanie lomených výrazov
Lineárna a kvadratická funkcia - testy
Sústavy lineárnych rovníc - prezentácia

Program-graf. riešenie sústav

Program - num. riešenie sústav
Lineárne funkcie s absolútnou hodnotou
Kvadratická rovnica
Lineárna a kvadratická funkcia - aplety
   Úvod do matematickej logiky
 Prvočísla do bilión
   Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku    
Význačné priamky a kružnice v trojuholníku 
Pytagorova veta
Talesova kružnica     
  Euklidove vety - prezentácia
Obvodový a stredový uhol - aplet 
Obvodový a stredový uhol - aplet

PLANIMETRIA - elektronická zbierka úloh
Pascalov trojuholní

Funkcie - elektronická zbierka úloh
FUNKCIE - učebný hypertext